3 M-15-003 ABLAH
4 M-15-004 ABDULLAH ‘AQLA
5 M-15-005 AT TAUHID
6 M-15-006 MUHAJIRIN
7 M-15-007 MUHAMMAD BIN DAHMUS
8 M-15-008 AL WALIDAH
9 M-15-009 AL FIRDAUS
10 M-15-010 ROJATOH
11 M-15-011 MUSTOFA AL KILANI
12 M-15-012 AL MUSTOFA SAW
13 M-15-013 AL FAQIR
14 M-15-014 HAILAH ALY YAHYA
15 M-15-015 AL WALIDAIN
16 M-15-016 AR-ROUDOH
17 M-15-017 HAILAH IBRAHIM
18 M-15-018  
19 M-15-019  
20 M-15-020  
21 M-15-021  
22 M-15-022  
23 M-15-023 ABU BAKR ASH -SHIDIQ
24 M-15-024 UMAR BIN KHOTOB
25 M-15-025 AL MUBAROK
26 M-15-026 MUNIROH SULAIMAN
27 M-15-027 AL-WAFA’
28 M-15-028 MUHAMMAD BIN HAMD
29 M-15-029 SOLIH AL HARBI
30 M-15-030 AL HUMAIDI
31 M-15-031 MUHAMMAD BIN SYAFI
32 M-15-032 AS-SHOHABAH
33 M-15-033 AN NAFJAN
34 M-15-034 MASJID AL GHOIST
35 M-15-035 MARKAZ AL JAMAZ
36 M-15-036 MASJID AT TAUHID
37 M-15-037 MASJID MUSTOFA
38 M-15-038 MASJID ABU BAKAR ASHIDIQ
39 M-15-039 MASJID UMAR BIN KHOTOB
40 M-15-040 SYEIKH ALI MUHAMMAD BANASIR
41 M-15-041 MASJID FARHAN SYAMIRI
42 M-15-042 MASJID USAMAH BIN ZAID
43 M-15-043 MASJID BILAL BIN ROBAH
44 M-15-044 MASJID UMAR BIN YASIR
45 M-15-045